ZAWODY SPORTOWE

ZAWODY ZAWIESZONE

GODZINY ZAJĘĆ

PONIEDZIAŁEK:

ZAJĘCIA FITNESS

17:45-18:45

Pani Ola

 

ZAJĘCIA KARATE

 19:00-20:00

 (sala ul. Sportowa)

 

WTOREK

18:00- Aktywny Senior online

19:00 Trenuj z NAMI online

Prowadzący Robert Dura

 

ŚRODA

17:15 BAW SIĘ I ĆWICZ online

18:15 Aktywny Senior online

19:00 Trenuj z Nami online

 

CZWARTEK

17:00 Aktywny Senior online

18:00 Trenuj z Nami online

 

PROWADZĄCY:

Adrianna Sobkowiak

Karate Klub EMPI

tel. 691 195 298

 

Szymon Szymański

( Piłka nożna)-

tel. 606 657 306

 

Robert Dura-

tel.506 139 351

RODO

Regulaminy » RODO

ORGANIZACJA ZAJĘĆ, ZAWODÓW I IMPREZ SPORTOWO-REKREACYJNYCH

INFORMACJA o przetwarzaniu danych osobowych

 

W związku  z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. przepisów RODO[1] informujemy, że przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe, a w związku z tym, przysługują Panu/Pani określone prawa. Poniżej przekazujemy szczegółowe informacje i zasady związane z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych.

I.        Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Duszniki Roman Boguś, wykonujący swoje zadania za pomocą Urzędu Gminy Duszniki, z siedzibą przy ul. Sportowej 1 w Dusznikach 64-550. Dane kontaktowe: tel. 61 29 19 075, urzad@duszniki.eu.

II.       Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw: telefonicznie pod nr 61 29 19 075 wew. 110, za pomocą poczty elektronicznej na adres admin@duszniki.eu lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.

III.      Cele i podstawy przetwarzania

Przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe w celu organizacji zajęć, zawodów i imprez sportowo rekreacyjnychna podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

IV.     Odbiorcy danych

W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach wskazanych w pkt. III Pana/Pani dane osobowe nie są udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców.

V.      Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy Pana/Pani danych poza teren Polski, UE, Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

VI.     Okres przechowywania danych

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu wskazanego w pkt. III, tj. przez okres 2 lat na stanowisku pracy, a następnie archiwizowane zgodnie z przepisami prawa.

VII.    Przysługujące prawa:

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Panu/Pani następujące prawa:

a)   prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

b)   prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych

c)   prawo do usunięcia danych, o ile nie występują przesłanki wyłączające zastosowanie tego prawa

d)   ograniczenia przetwarzania danych

e)   prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:

f)    prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

W celu wykonania swoich praw należy skierować żądanie pisemnie pod adres: Urząd Gminy Duszniki, ul. Sportowa 1, 64-550 Duszniki lub elektronicznie na adres e-mail: admin@duszniki.eu

Ważne!

Informujemy, że przed realizacją Pana/Pani uprawnień będziemy musieli Pana/Panią zidentyfikować.

VIII.   Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem koniecznym wzięcia udziału w zajęciach, zawodach, imprezach sportowo-rekreacyjnych.

IX.      Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie 

Informujemy, że co do zasady nie stosujemy podczas przetwarzania Pana/Pani danych osobowych zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1)

 

  • Dodaj link do:
  • facebook.com